Stadgar

STADGAR ändrade
FÖR SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING
u.p.a

STADGAR
FÖR SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

§ 1                Firma
Föreningens firma är Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening u.p.a.

§ 2                Ändamål
Föreningen har till ändamål att inom gl. södra Älvsborgs läns område verka för
främjande av avel inom alla hästraser,  samt förvalta sitt kapital, fonder och
aktier. 

§ 3                Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i glsödra Älvsborgs län. 

§ 4                Medlemskap
Till medlem kan antagas envar fysisk eller juridisk person, som är villig följa
föreningens stadgar och skäligen kan antagas komma att bidraga till
förverkligandet av föreningens i § 2 angivna syfte.

 § 5               Avgift
                 Medlem skall till föreningen inbetala en av föreningsstämman fastställd årlig 
avgift.  

Uteslutning
§ 6                En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar 
föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen            
uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om    
uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen                       
inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till                   
medlemmen

§ 7                Vinstdisposition
Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reserv-
fonden, användas på sätt stämman beslutar.

§ 8                Styrelse
                      Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 7 ledamöter med minst 3
suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig vi minst 4 ledamöter närvarande
vid kallat möte.

§ 9                Revisorer
                      Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter.

§ 10              Val av styrelse och revisorer
Styrelseledamot och styrelsesuppleant väljes å ordinarie föreningsstämma för 
en tid av två år samt revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år. Av de
                      första gången valda styrelseledamöterna och suppleanterna skall genom
                      lottning hälften eller vid udda antal närmast under hälften avgå efter ett års
förlopp.

§ 11              Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12              Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före juni månads utgång å tid och 
ort som styrelsen bestämmer, samt öppnas av styrelsen ordförande eller vid 
förfall för denne av annan ledamot i styrelsen.

Därvid skola följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande vid stämman,
2. anmälan av styrelsens val av protokollförare,
3. val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
4. fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
5. fastställande av röstlängd,
6. styrelsens förvaltningsberättelse,
7. revisorernas berättelse,
8. fastställande av balansräkning
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
10. beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
11. bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer,
12. beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter,
13. val av styrelseordförande för ett år,
14. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen,
15. val av revisorer och suppleanter för dessa,
16. ärenden, som av styrelsen hänskjutits till stämman eller som av medlem
ingivits till styrelsen för 1 januari med anhållan om dess upptagande å
stämman.

§ 13              Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen så finner nödigt eller då revisorerna
eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar därom gjort skriftlig
framställning hos styrelsens ordförande med angivande av det eller de ärenden,
som skola behandlas.

§ 14              Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker genom personlig kallelse, som stämman
beslutar, eller per post och utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast
en vecka före extra stämmas hållande.   
Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på samma sätt.

§ 15              Rösträtt
Rösträtt på föreningsstämma tillkommer fullbetalande medlem, vilken icke
uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen och inte brister i sina
skyldigheter gentemot föreningen.                                   

                      Varje enskild fullbetalande medlem har en röst.

                      Rösträtt må ej utövas genom fullmakt.

                      Ej må någon själv eller såsom ombud för annan deltaga i behandling av fråga om
avtal mellan honom och föreningen. Ej heller må han deltaga i behandling av
fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, där han i frågan äger ett
väsentligt intresse, som kan vara skridande mot föreningens.

Styrelseledamot äger ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd,
för vilken han är ansvarig, eller i val av revisor.

Såsom stämmans beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits,
där icke annan majoritet föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar.

Val sker öppet, om ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal gäller den 
mening, som biträdes av sammanträdets ordförande, utom vid val, då lotten 
skiljer.

§ 16              Likvidation
Om föreningen träder i likvidation skall, efter det att kvarstående medlemmar 
återfått sina insatser, dess behållna tillgångar överlämnas till 
Hushållningssällskapet Sjuhärad eller, om sådan ändring inträtt att detta icke
låter sig göras, till den organisation, som kan anses närmast motsvara sällskapet. 
Överlämnade medel skall användas för främjande av hästaveln inom föreningens
täckningsområde


§ 17              Tvister
Tvist mellan föreningen å ena, samt styrelsen, ledamot av densamma, likvidator
eller medlem å andra sidan skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

§ 18              Supplementära bestämmelser
I övrigt gäller till efterrättelse vad som föreskrives i lagen om ekonomiska
föreningar.